EN VI
SEARCHING DOCUMENTS

Mô hình cung cấp dịch vụ năng lượng (ESCO) tại Việt Nam

Công ty Dịch vụ Năng lượng (ESCO) cung cấp các giải pháp năng lượng toàn diện. Tham khảo thông tin về mô hình ESCO trong tờ rơi dưới đây.
  Detail
File name:
Mô hình cung cấp dịch vụ năng lượng (ESCO) tại Việt Nam
Category:
Govement Document
Size:
122.28 KB
Views:
101
Downloads:
0
  Download
   Rate
How do you feel?
Click on stars to rate

  Reader Comments

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second